دسامبر 5, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

جلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت أخر) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ در سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.