آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) بدینوسیله از مالکین گرامی دعوت میگردد روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکان برج پامچال ۶ در محل سالن اجتماعات برج که با تاخیر به علت بیماری کرونا و...
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول) بدینوسیله از مالکین گرامی دعوت میگردد روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکان برج پامچال ۶ در محل سالن اجتماعات برج که با تاخیر به علت بیماری کرونا و...
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برج پامچال ۶ (نوبت آخر) راس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در محوطه باز برج حضور بهم رسانید. قابل ذکر است در...
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برج پامچال ۶ (نوبت اول) راس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور جلسه...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت آخر )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...