آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) بدینوسیله از مالکین گرامی دعوت میگردد روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکان برج پامچال ۶ در محل سالن اجتماعات برج که با تاخیر به علت بیماری کرونا و...