آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول)

بدینوسیله از مالکین گرامی دعوت میگردد روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکان برج پامچال ۶ در محل سالن اجتماعات برج که با تاخیر به علت بیماری کرونا و محدودیتهای برگزاری مجامع حضوری برگزار میشود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹:

  1. انتخاب هیات سنی و  منشی و ناظر
  2. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
  3. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  4. برگزاری انتخابات دوره جدید هیات مدیره

لازم به ذکر است که داوطلبان دوره جدید هیات مدیره می بایستی گواهی عدم چک برگشتی از بانک مرکزی و نیز گواهی عدم بدهی به برج و سابقه خوش حسابی خود را از واحد حسابداری برج اخذ و قبل از برگزاری مجمع به تایید هیات مدیره فعلی برسانند.

خواهشمند است در صورت عدم امکان حضور در جلسه حضوری، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی تملک آپارتمانها و ماده ۹ تبصره ۲ اساسنامه مالکان برج، قبل از تاریخ تشکیل جلسه نماینده تام الاختیار خود را بشرح ذیل به دفتر مدیریت برج معرفی نموده و وکالتنامه خود را جهت تایید و ممهور شدن به مهر هیات مدیره و قبت در سوابق به مدیر اجرایی ارائه نمایند. لدیهی است وکالتنامه بدون مهر و تایید هیات مدیره فاقد اعتبار می باشد.لازم به ذکر است که بنابر مصوبه سال ۹۸ اگر در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب تشکیل جلسه نرسید جلسه دوم، جلسه نهایی بوده و با هر تعداد از حاضرین تشکیل خواهد شد و نیازی به جلسه سوم نخواهد بود.