آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برج پامچال ۶ (نوبت اول) راس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه سال ۹۹:

  1. تصمیم گیری در مورد شارژ عمرانی سال ۹۹
  2. اصلاح بندهایی از اساسنامه
  3. سایر موارد

از آن دسته مالکین محترمی که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند ، درخواست می گردد وکیل یا نماینده قانونی خود را تا یک روز قبل از مجمع، کتباً به دفتر مدیریت برج معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل تصویب شارژ عمرانی سال ۹۹ صرفا افرادی با اختیار تام از جانب مالک معرفی گردند. 
حضور حداکثری مالکین محترم در رأس ساعت مقرر، احترام به سایر ساکنین و هیات مدیره می باشد.

لازم به ذکر است که بنابر مصوبه سال ۹۸ اگر در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب تشکیل جلسه نرسید جلسه دوم، جلسه نهایی بوده و با هر تعداد از حاضرین تشکیل خواهد شد و نیازی به جلسه سوم نخواهد بود.