نوامبر 20, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ در سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
نوامبر 16, 2020

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در محوطه باز برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
نوامبر 7, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.