آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برج پامچال ۶ (نوبت آخر) راس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در محوطه باز برج حضور بهم رسانید. قابل ذکر است در...
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برج پامچال ۶ (نوبت اول) راس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور جلسه...